D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Fan de albums oant 1640 binne noch mar 417 oerbleaun. It ldste Nederlnske album is fan 1556.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

In ferske skriuw ik hjir foar dy,
kinsto dit noch wol lze?
Want do praatst soms hiel oars as ik,
dochs wol 'k dyn pake wze.

Do hast in oare wurdeskat,
ik kin net smse
en leare wol 'k it ek net mear,
want ik wol net wer stresse.

Do bist de hiele dei mobyl,
ik moat dr net oan tinke.
Mar as ik yn dyn eagen sjoch,
dan kin k dryn ferdrinke.

Sa grutsk bin ik, ast dat mar witst,
datsto myn pakesizzer bist.

Jelle Bangma
(Ut: "Fiif dogeneaten yn in sok", Ljouwert 2004)