D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Dat we poesy sizze ynstee fan pozy sil te krijen hawwe mei it feit, dat de minsken it Frnske wurd pozie nochal dreech fnen om t te sprekken.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Oaren graach ris helpe wolle.
neat is dy te folle.
Famke hld dy der mar by
dan komt it wol goed mei dy.