D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.
Yn de 15e en 16 ieuw wienen it foaral manlike studinten t deftige hshldings dy't in album hiene.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Albumferske foar s famke:
blommen bloeie en bin moai,
fgels sjonge en bin bliid,
mar, do bist in minskebern.
As it stoarmet ferwaait de simmerbloei,
as it wintert ferklmje de fgels,
mar, do bist in minskebern.
Stean sterk as de stoarmen komme,
kear de winter mei dyn waarmte,
want, do bist in minskebern.