D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Fan de albums oant 1640 binne noch mar 417 oerbleaun. It ‚ldste Nederl‚nske album is fan 1556.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan ķs troch, dan sette wy him der gau by.

De tiid, hy nimt gjin skoft,
Famke, h‚ld dÍr rekken mei.
Nim alle goede k‚nsen waar,
Op dyn koarte libbenswei.
Haw betrouwen yn'e takomst,
WÍrít dy striid te wachtsjen stiet.
De oerwinning silst behelje
as it mei oanfurdzjen en berÍsten giet.