D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Healweis de 18de ieu wie it album hiel populÍr. Op dy albums stiet op it omslach faak it famyljewapen mei dÍrŻnder in Latynske spreuk. Sa koest sjen ķt watfoar famylje de eigner kaam.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan ķs troch, dan sette wy him der gau by.

Swarte kat, skilige knyn
bern, de datum stiet deryn.

Troch Diet Huber
(Ut: "Fryske Poesyalbumferskes" Ljouwert 1979)