D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.
Yn de 18e ieu waarden bibelteksten en sitaten fan klassike skriuwers brūkt yn poesyalbums, neist wurk fan tiidgenoaten, Nederlānske en būtelānske skriuwers.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan śs troch, dan sette wy him der gau by.

Lit thśs en ek by oaren
oeral dyn ljochtsje skine.
Dan silsto op dyn libbenspaad
grif rike dingen fine.
Faaks silst ek leed ūntdekke
dat bring it libben mei
skyn do dan mei dyn ljochtsje
der alle skaden wei.