D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Healweis de 18de ieu wie it album hiel populr. Op dy albums stiet op it omslach faak it famyljewapen mei drnder in Latynske spreuk. Sa koest sjen t watfoar famylje de eigner kaam.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Earlik troch it libben gean
Mei in fleurich sin;
Leare flitich en mei nocht;
helpe wert dat kin.
Altyd goed om sizzen jaan,
Mem graach helpe wolIe.
Net mei oaren kreauwe of dwaan,
Neat is dy tefolle.

Famke, hld dy dr mar by,
Dan komt it grif wol goed mei dy!

Tiny Mulder
(Ut:"It boek foar de Fryske bern", Drachten 1954)