D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.
Yn de 15e en 16 ieuw wienen it foaral manlike studinten út deftige húshâldings dy't in album hiene.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan ús troch, dan sette wy him der gau by.

Wat helpt dy it skinen fan de sinne,
as't tsjuster is yn dy fan binnen,
Wat hindert dy de tsjusternis,
as't ljocht yn dy fan binnen is.