D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.
Yn de 18e ieu waarden bibelteksten en sitaten fan klassike skriuwers brkt yn poesyalbums, neist wurk fan tiidgenoaten, Nederlnske en btelnske skriuwers.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

Ws myld as t bliere sintsje,
dat skynt de hiele dei.
Ws moai lykas de blomkes
dyt bloeie oan dyn wei.
Ws fleurich as de fge1s,
dyt sjonge yn it grien.
Ws freonlik foar dyn neiste
en mei syn lot begien!
Draach earnst en libbenswille
fan beiden yn dyn hert,
brk holle en hannen beide
en ws yn t wurk beret!

Troch W. Dykstra-Talsma
(Ut: "Albumferskes" Ljouwert, 1962)