D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

It album as sadanich saĺt it der hjoed de dei ˙tsjocht, bestiet sa likern˘ch 150 jier.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan ˙s troch, dan sette wy him der gau by.

Rom bom rommele bom
Tryntsje wurdt skielk in tamboer
Dan rint se by de muzyk foaroan.
wat heart dat wűnderskoan.