D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.

Healweis de 18de ieu wie it album hiel populr. Op dy albums stiet op it omslach faak it famyljewapen mei drnder in Latynske spreuk. Sa koest sjen t watfoar famylje de eigner kaam.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.

As dnkere wolkens driuwe
of as it sintsje skynt
as 't jild dy samar tastreamt
of as't as snie ferdwynt
as 't lok dy altyd oansjocht
of it nk dy efter sit
as 't altyd fol fan moed bist
of as dy dat ntsjit
al stiet by fleur of lijen
de wrld ek op 'e kop
al hast yn 't fierdere libben
in gelokje of in strop
ien ding moatst net ferjitte
al wurdst ek 1000 jier
wij hlde dy foar eagen
as s famke sn en blier!

Thys Woudstra