D'r stean no 166 Fryske gedichten op de webside.
Wolkom op de side fol mei Fryske poesyalbumferskes! Jo fine hjir ek skens fan poesyalbums, ynformaasje oer de skiednis fan it album en fansels moaie ferhalen en oantinkens oer poesyalbums.
It Nederlānske Van Dales Groot woordenboek definiearret:
‘poe·sie·al·bum (het ~) album voor versjes als aandenken aan vrienden’.
Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan śs troch, dan sette wy him der gau by.

It sintsje boartet troch it blźd,
en pattet flinter, brims en blom,
En wurdt it boartlich spul net sźd?
Krūpt no ris wei, komt dan werom.
O, datsto op dyn libbenswei,
sa dwaan kinst, as it sintsje docht.
En fleur bringst, rūnom dei oan dei,
oan mannichien mei folle nocht.