Ha jo ek in poesyalbum mei Fryske ferskes deryn? Kom by de Afk del en lit se troch s ynskenne! Wy sette dan jo album hjir online.
  1/7
Jiertallen

2000 t/m 2010
1990 t/m 2000
1980 t/m 1990
1970 t/m 1980
1960 t/m 1970
1950 t/m 1960
> 1925 t/m 1950
1900 t/m 1925
1875 t/m 1900
1850 t/m 1875

Poesyalbums

Antje Landman
Annie Bosma
Aukje Plantinga
>Wietske Veenstra