Kategoryen

bisten
blommen
datumrymkes
eigendomsgedichtsjes
famylje
ferjit my net
freonskip
goeie rie
>humor
Kristelik
winsken
Gedichten

Hasto ek al in album
Wol fij, in tearke
Ik hearde dat der in famke wie
>PANKOEK ite dat is lekker
Op it grutte gele strn fan Skier
Skiep en baarch en boarre en bok
Sek mei jirpels
(Marijke), leave, do meist net laitsje
Do krijst fan my in hoed.
Op in tkje siet in spoekje
In sipelmem makke in sipelfers
Myn namme sil ek yn dyn album stean
Rom bom rommele bom
Klim yn de bargemottebeam

PANKOEK ite dat is lekker
en je wurd sa fol en sd.
Elke moarn dan wurd ik wekker,
oars lei k no grif noch op bd.
Yn in oar syn album skriuwe
doch ik mei in soad plezier.
Koe it altyd mar sa bliuwe,
wat wie dan it libben blier.

Troch Jurjen van der Meer
(Ut: "Fiif dogeneaten yn in sok" Ljouwert, 2004)


Witte jo noch in poesyalbumferske of ha jo noch ien yn jo album stean dy't hjir net op de side stiet? Jou it oan s troch, dan sette wy him der gau by.