Ynlieding
Wat is dat eins: in poesyalbum?
Hoe brkst in poesy-album?
Wa brke in poesy-album?
Skiednis
Ynlieding

Wat wie dat prachtich ast san moai album krigest en dan faak ek noch mei fan dy prachtige plaatsjes dyt as fersiering fan dyn ferskes tsjinje koene. Soms krigest dat op e jierdei, of fan Sinteklaas. Wat wiest der sunich op, en wat wiest nijsgjirrich wat elkenien deryn skriuwe soe. Mar earst fansels dyn eigen ferske, dat sjen liet, dat it album fan dy wie.
En ja, san album hie fansels de namme Poesy-album. Letter harkest der ferheard fan op, dat poesy foar pozy stie. Logysk fansels, mar noait oan tocht.

Op dizze side binne allerhanne lde, mar ek nijere ferskes opnommen, te begjinnen mei in eigendomsferske en datumferskes, folge troch ferskes dyt heit, mem of oare famyljeleden dryn skriuwe kinne. Lytse grapkes en goede winsken hearre fansels ek yn it album. Der sil fst wat by sitte dat wer op e nij brkt wurde kin foar in nije generaasje grutske albumbesitters.
Mar it is fansels ek aardich om te witten, wrt dy albums weikomme, hoet se ntstien binne en hoet se op 't lst wurden binne. Dr folget hjir neiere ynformaasje oer.