Websiden:

Poezieverzen.nl

Samling fan Nederlānske poezyalbumferskes


HeitenMem.nl

Webside mei ū.o. Fryske bertegedichtsjes en Fryske nammen mei betsjutting.


Hop Hop Hynke

Alderwetse en moderne bernerymkes.


Datwiedoesa.nl

De website foar aktiviteitebegelieders yn de āldereinsoarch.


Frysk skriuwen leare?

Boeken, kursussen Frysk en projekten.


Boeken:

Śs adres:

Afūk
Būterhoeke 3
8911 DH Ljouwert


http://www.afuk.nl
 Boekewinkel iepen:

moandei o/m freed
9.30 - 17.30
Sneon: 10:30 - 17:00