Websiden:

Poezieverzen.nl

Samling fan Nederlānske poezyalbumferskes


HeitenMem.nl

Webside mei ū.o. Fryske bertegedichtsjes en Fryske nammen mei betsjutting.


Datwiedoesa.nl

De website foar aktiviteitebegelieders yn de āldereinsoarch.


Frysk skriuwen leare?

Boeken, kursussen Frysk en projekten.


Boeken:

Hop Hop Hynke

Alderwetse en moderne bernerymkes.


Śs adres:

Afūk
Būterhoeke 3
8911 DH Ljouwert


http://www.afuk.nl
 Boekewinkel iepen:

moandei o/m freed
9.30 - 17.30
Sneon: 10:30 - 17:00